การพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  NIDA Macro Forecast           ปัจจุบัน การวิเคราะห์และการพยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคได้รับความสนใจมากขึ้นจากสาธารณชน โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจมหภาค ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ และพยากรณ์แนวโน้มของตัวแปรที่สำคัญต่าง ๆ เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงมีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อสาธารณชนเป็นระยะ ๆ

           ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงได้จัดทำการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาค โดยเริ่มจากการสร้างตัวแบบเศรษฐมิติเพื่อใช้ในการพยากรณ์ตั้งแต่ปี 2550 รวมถึงมีการพัฒนาตัวแบบอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบัน ได้มีการดำเนินโครงการ “การพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายโดยตัวแบบเศรษฐมิติมหภาคของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่ง Website NIDA Macro Forecast นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ผลการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาค มุมมองทางเศรษฐกิจ รวมถึงแง่มุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับการพยากรณ์และการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคจากนักเศรษฐศาสตร์ของ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมผลการพยากรณ์และบทวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ, มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลให้ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคของไทยและโลกได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ เวปไซด์นี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมสามารถพยากรณ์เศรษฐกิจได้เองเพื่อประเมินทิศทางเศรษฐกิจมหภาคได้จากมุมมองของตัวเอง ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจอีกด้วย

  โดยทีมงานวิจัยของ NIDA Macro Forecast ปัจจุบันประกอบด้วย

        ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)

        นส.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ (นักวิจัย)

        นส.กมลวรรณ เฉลิมพล (นักวิจัย และ Webmaster)

        รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ (ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค)

  ติดต่อเรา : nida.macroforecast@gmail.com