การพยากรณ์เศรษฐกิจด้วยตนเอง

  config
  Parameters Name
  Select Scenario
  2555
  2556
  2557
  ตัวแปรที่ 1 การใช้จ่ายของรัฐด้านการบริโภค
  ตัวแปรที่ 2 การใช้จ่ายของรัฐด้านการลงทุน
  ตัวแปรที่ 3 การปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงิน
  ตัวแปรที่ 4 มูลค่าการค้าโลก
  ตัวแปรที่ 5 ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก